• Innowacje, projekty

     •  

      Innowacja pedagogiczna

      „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

      międzynarodowy projekt edukacyjny

      wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

      edycja II

       

      Imię i nazwisko autora projektu: Honorata Szanecka

      Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:

      Edyta Dudek-Kalicka, Agnieszka Maliborska

      Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

       

      Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach: 

      Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

      Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach II i III Szkoły Podstawowej we Wronowie. Działania będą realizowane od października 2020r. do czerwca 2021r., wezmą w nich udział wszyscy uczniowie tych klas. Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych Szkoły.

      I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

      W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

      Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

       

      II. Cele innowacji

      Cele ogólne:

      · rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

      · rozwijanie aktywności czytelniczej,

      · doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

      · zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

      · integracja zespołu klasowego,

      · współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

      · wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

       

      III. Zasady innowacji

      Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. (tu wpisać ile razy, np. jedną, godzinę lekcyjną w tygodniu/ miesiącu) podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

      Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

      Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

      Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

      Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

      I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

      MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

      II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

      MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

      III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

      MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

       

      W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

      Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

      Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

      W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

      Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

       

      IV. Ewaluacja programu

      Narzędzia ewaluacyjne:

      - Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

      - ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

       

      Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021