• Konkursy

     • REGULAMIN KONKURSU:

      Wiosenny  konkurs  plastyczno - językowy

      Założenia ogólne konkursu:

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w kategoriach wiekowych:
      I.   Uczniowie klas I - IV
      II.  Uczniowie klas V - VIII 

      Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych i plastyki Szkoły Podstawowej we Wronowie

      (mgr Justyna Jakubczyk, mgr Urszula Widelska, mgr Monika Szymańska)

       

      Cele konkursu:

      • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi;  
      • motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;  
      • zapoznanie i utrwalanie słownictwa dotyczącego wiosny, w języku angielskim i niemieckim;
      • zachęcania do korzystania z różnego rodzaju słowników;
      • ćwiczenie poprawnej pisowni;
      • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
      • rozbudzanie wyobraźni twórczej;
      • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich uzdolnień, promowanie talentów uczniów naszej Szkoły. 

       Przedmiot oceny pracy konkursowej:

      Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką, pracy plastycznej obrazującej zbliżającą się wiosnę

      - uczniowie klas I – IV wykonują  plakat,  na którym podpisują w języku angielskim i niemieckim przedstawione symbole, elementy - wymagane jest minimum po  4 słówka w obu językach (można podpisać wybrany element plakatu  w obu językach, lub podpisać różne elementy – jedne – w języku angielskim, inne - w języku niemieckim).

      - uczniowie klas V – VIII wykonują plakat zawierający proste zdania lub zwroty w obu językach ( minimum po 3 zdania/zwroty w każdym języku), dotyczące wiosny, np. zmian w przyrodzie, pogody lub czynności, które wykonywane są  wiosną.

       

      Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:  

      •  zgodność z regulaminem i tematyką konkursu;

      •  poprawność językowa;  trafność dostosowania słówek lub  zdań/zwrotów do tematu pracy;

      •  pomysłowość i estetyka pracy;

      •  prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, format pracy – A3;

      •  samodzielne wykonanie plakatu, każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

      •  praca konkursowa musi być podpisana na odwrocie:  imię, nazwisko i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Pracę konkursową należy dostarczyć do  mgr Moniki Szymańskiej - nauczyciela plastyki.

      • Ostateczny termin składania prac: 23 marca 2021 (wtorek). Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

       

       Nagrody:

      - Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę oraz ocenę celującą za udział w konkursie, z wybranego przez siebie przedmiotu (język angielski, język niemiecki lub plastyka).

       - Za zajęcie I, II, III miejsca laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową w postaci akcesoriów komputerowych (np. słuchawki, pendrive, myszka).

       

      Prace zostaną zaprezentowane na stronie Szkoły oraz na szkolnej wystawie prac.

      Ogłoszenie wyników:   marzec/ kwiecień 2021.

       

       

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021