• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spwronow.edu.pl

     Szkoła Podstawowa we Wronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa we Wronowie.

     • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

     Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wyrostek, spwronow@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815179095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1.główne - Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po telefonicznym powiadomieniu sekretariatu szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki oraz podjazd. 2.boczne – Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po telefonicznym powiadomieniu sekretariatu szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki oraz podjazd. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze . Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w szkole. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy podjeździe. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Strona internetowa Szkoły Podstawowej we Wronowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: Widok standardowy strony Powiększ tekst Zmniejsz tekst Kontrast jasny Kontrast ciemny Skala szarości Nawigacja za pomocą klawiatury Standardowe skróty klawiaturowe Linki podkreślone Aby włączyć lub wyłączyć ułatwienia należy kliknąć w ikony na dole strony.

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021