• Zdalne nauczanie

     • ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO W SP WRONÓW

     • ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRONOWIE

      W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK

      OD 26.10.2020 DO 29.11.2020r.

       

       

      KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NA ODLEGŁOŚĆ:

      1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. nauka dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej we Wronowie jest realizowana na odległość, natomiast od 09.11.2020r. do 29.11.2020r. dla wszystkich klas I-VIII. 

      2. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, Dyrektor Szkoły powinien określić inny sposób ich realizowania.

      3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

      5. W nauczaniu na odległość należy brać pod uwagę umiejętności informatyczne nauczycieli, ale głównie zdolności percepcyjne uczniów i posiadane przez nich media.

       

      SPOSÓB I TRYB REALIZACJI PRACY ZDALNEJ - klasy IV-VIII:

      1. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:

      a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

      b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

      c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

      d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,

      e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

      2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

      a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych,

      b) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/,

      c) dziennik elektroniczny LIBRUS (jako podstawowe narzędzie do komunikacji),

      d) pocztę elektroniczną jako komunikację dodatkową (należy używać tylko e-maili służbowych, fakultatywnie e-maili podanych przez nauczycieli),

      e) Office 365 - Teams (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole) lekcje online przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; możliwe wykorzystanie do lekcji online innych platform po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcami i uczniami,

      f) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada,

      g) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

      h) inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych

      zajęć wskazane przez nauczyciela w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły takie jak EDUELO,

      QUIZIZZ, Learning Apps itp.

      3. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym w LIBRUSIE, co oznacza, że w czasie wyznaczonym na daną lekcję nauczyciel kontaktuje się z uczniami w ustalony sposób, przekazując materiały, wyjaśnienia, bądź prowadząc lekcję online.

      4.  Lekcja online może trwać od 30 do 45 minut ( jednak nie więcej niż 90 min. dziennie).

      5. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione przez rodzica u nauczyciela, bądź wychowawcy okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole).

      6. Obecność ucznia sprawdzana jest na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji online oraz poprzez pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych w wyznaczonym przez nauczycieli czasie.

      7. Praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji online są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

       

      SPOSÓB I TRYB REALIZACJI PRACY ZDALNEJ - klasy I-III:

       

      1. Lekcje edukacji wczesnoszkolnej trwają nie dłużej niż 60 min. w ciągu dnia.

      2. Każdego dnia nauczyciel rozpoczyna dzień zajęć od spotkania z klasą za pośrednictwem

      wideokonferencji w programie Teams. W czasie spotkania omawia temat dnia oraz wyjaśnia dzieciom (i rodzicom) zadania do wykonania.

      3. Uczniowie mogą mieć do wykonania zadania w zeszytach ćwiczeń, zadania stworzone na platformach edukacyjnych lub inne aktywności (np. prace plastyczne).

      5. Zdjęcia wykonanych zadań zleconych przez nauczyciela należy odsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.

      6. Zadania z edukacji wczesnoszkolnej wysłane są codziennie. O terminie zwrotu prac w swojej klasie decyduje wychowawca po konsultacji z rodzicami.

       

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, język niemiecki w klasach IV-VI, zajęcia rozwijające w klasach V i VII oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały zawieszone do dnia 08.11.2020r.

      Od dnia 09.11.2020r. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem, zajęcia rozwijające w klasach V i VII będą prowadzone zdalnie w formie wskazanej przez nauczyciela prowadzącego.

       

      REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

      1. Za realizację obowiązku szkolnego odpowiada rodzic.

      2. W obecnej sytuacji można uznać, że realizacją obowiązku szkolnego jest kontakt ze Szkołą tzn. uczeń oddziałów klas I-VIII będzie w kontakcie indywidualnym z nauczycielem, zaś uczeń Oddziałów Przedszkolnych realizuje obowiązek szkolny poprzez udział w zajęciach stacjonarnych.

      3. W przypadku nieprzewidzianych trudności, wychowawca powinien ustalić z rodzicem inną formę kontaktu.

      4. PODCZAS REALIZOWANIA NAUCZANIA ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego), czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad, atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji online itp.), ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).

       

      WYCHOWAWCA KLASY:

      1. Przekazuje informacje dotyczące dzieci wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasie.

      2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice uczniów.

      3. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

      4. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami, z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy.

       

      NAUCZYCIELE:

      1. Kontakt NAUCZYCIEL UCZEŃ RODZIC odbywa się poprzez:

      a) dziennik LIBRUS, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;

      b) Microsoft Teams dla lekcji online  lub e-dziennik LIBRUS.

      2. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji wymienionych wyżej oraz Eduelo, Quzziz, Learning Apps i inne.

      3. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych, zakupu dostępu do platform edukacyjnych itp.

      4. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Szkoły, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w LIBRUSIE.

      5. Nauczyciel obecność ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobierania materiałów i odsyłania prac domowych oraz pracę i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line, które będą podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

      6. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do ustalonej godziny, oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.

      7. Lekcja online odbywa się po poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie).

      8. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji z przyczyn zdrowotnych, uzupełnia brakujące treści w taki sam sposób, w jaki to się odbywa podczas nauczania stacjonarnego.

      9. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.

      11. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe-brak pracy uczeń lub rodzic powinien uzasadnić, przy czym każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

      12. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

       

      UCZNIOWIE:

      1. Uczeń samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

      2. Podstawowy kontakt NAUCZYCIEL UCZEŃ RODZIC odbywa się poprzez e-dziennik (LIBRUS), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.

      3. Informacje od Dyrektora Szkoły zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły lub w e dzienniku.

      4. Uczeń zobowiązany jest do odbierania informacji przekazywanych w LIBRUSIE.

      5. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania, uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

      6. Uczeń stara się pracować na udostępnionych materiałach, zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

      w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie szkolnym).

      7. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.

      8. Praca online UCZEŃ NAUCZYCIEL odbywa się w miarę możliwości w czasie rzeczywistym.

      9. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji online, MA OBOWIĄZEK poinformować Nauczyciela o tym fakcie.

      14. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      15. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami.

       

      RODZICE:

      1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

      2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.

      3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczanymi tam informacjami.

      4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

      5. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

       

      MONITOROWANIE I OCENIANIE:

      1. Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wronowie zobowiązuje wszystkich nauczycieli do codziennej aktywności zgodnie z ustalonym PLANEM PRACY NAUCZYCIELA W DANYM DNIU.

      2. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego zaliczeniach.

      3. Uczniowie wykonują zlecone zadania w zeszytach przedmiotowych, ćwiczeniach lub robią prace plastyczno-techniczne, których zdjęcia mogą być przesyłane poprzez pocztę elektroniczną, ewentualnie będą dostarczone PO POWROCIE DO PRACY STACJONARNEJ.

       

       

       

       

       

       

      Pełniąca Obowiązki

      Dyrektora Szkoły

      mgr Małgorzata Wyrostek

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa we Wronowie, 24-200 Bełżyce
    • spwronow@interia.eu
    • spwronow@interia.eu
    • g.anasiewicz@spwronow.edu.pl
    • 81 517 90 95
    • ul. Wronów 15
   • Logowanie

  • Godziny dzwonków

   Środa 28.07.2021